Bærum vil bosette 65 flyktninger i 2021.

Kommunestyret 3. februar besluttet i tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet at Bærum kommune vil bosette 65 flyktninger i 2021. Fire av disse plassene benyttes til bosetting av enslige mindreårige, hvorav 2 benyttes til bosetting av enslige mindreårige under 15 år og 2 av plassene benyttes til enslige mindreårige over 15 år.

Inntil 40 familiegjenforente bosettes i tillegg. Familiegjenforente som bosettes utover dette vil gå til fratrekk på de ordinære bosettingene.

I bosettingsarbeidet per oktober 2020 er det gjennomført 45 bosettinger, herav 34 ordinære bosettinger (dvs. overførings-flyktninger eller bosetting fra asylmottak). På grunn av koronasituasjonen og stans i innreise for overføringsflyktninger ble nasjonale prognoser knyttet til behov for bosettingsplasser i 2020 redusert.Opprinnelig vedtak om bosetting på 70 flyktninger ble redusert til 46 ordinære bosettinger, inklusiv 3 enslige mindreårige.

3. Kommunedirektøren kommer tilbake til konsekvenser av redusert bosetting i Økonomimelding 1 i 2021.