Kommunestyret 6. desember 2017 behandlet anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av flyktninger i 2018.

Kommunestyrets vedtak:

  1. I tråd med anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil Bærumkommune bosette 65 flyktninger i 2018. Av disse er 4 plasser forbeholdt enslige mindreårige, hvorav Bufetat kan disponere 2 plasser til enslig mindreårig under 15 år.

  2. Inntil 100 familiegjenforente bosettes i tillegg. Familiegjenforente som bosettes utover dette vil gå til fratrekk på de ordinære bosettingene.

  3. Rådmannen kommer tilbake til konsekvenser av redusert bosetting i Økonomimelding 1, 2018.

I anmodning om bosetting for 2018 skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: «….vi ber Bærum kommune om å bosette 65 flyktninger i 2018. Av disse ber vi om at 4 plasser er forbeholdt enslige mindreårige, hvorav Bufetat kan disponere 2 plasser til enslig mindreårig under 15 år. Vi ber også om fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over og under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg».