Kommunestyret 26. september 2018 fattet vedtak om bompengefinansiering av ny E18 Vestkorridoren.

 

Planlagt byggestart for ny E18 er anslått til 2019-2020. Prosjektet er forutsatt finansiert med statlige midler og bompenger. Stortinget skal vedta bompengefinansiering som egen sak og forutsetter at det er lokal enighet om bompengefinansiering.

Kommunestyret i Bærum fattet følgende vedtak:

 1. Utbyggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta i Bærum kommune delfinansieres med bompenger i henhold til bompengeutredning fra Statens vegvesen.
 2. Det legges til grunn at utbyggingen skjer i 2019/2020-2026.
 3. Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i begge retninger i automatiske bomstasjoner i tråd med bompengeutredningen fra Statens vegvesen. · Ved åpningen av Lysaker-Ramstadsletta forutsettes den gjennomsnittlige taksten å bli 22-27 kr (2018-kr). Faktisk takst for lette kjøretøy avhenger i stor grad av andel elbiler og om elbiler betaler bompenger. · Kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg med unntak av kjøretøy i kjøretøygruppe M1) betaler to ganger taksten for lette kjøretøy. · Bompengetakstene forutsettes regulert i takt med prisstigningen. · Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at alle trafikanter i takstgruppe 1 med gyldig elektronisk brikke får 20 pst. rabatt.
 4. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn i Statens vegvesen sin finansieringsanalyse, forutsettes det at takstene ved oppstart av innkrevingen for E18 Lysaker-Ramstadsletta kan settes lavere enn de som er beregnet i finansieringsanalysen.
 5. Endelig takst- og rabattsystem skal legges fram for lokalpolitisk behandling i god tid før
  innkrevingen tar til.
 6. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Statens
  vegvesens anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger.
 7. Bærum kommune mener at E18 bomsnittene mot Oslo grense primært bør lokaliseres ved bygrensen på Lysaker, Bærumsveien og Griniveien for å motvirke uheldige virkninger der lokalsamfunn blir delt av bomsnitt på sideveiene. Dette må utredes nærmere frem mot fornyet vurdering av konkret plassering av bomsnittene bl.a utfra forventet teknologisk utvikling i perioden.
 8. Bærum vil be om at følgende vektlegges i utredningen frem mot fornyet lokalpolitisk
  behandling forut for åpning rundt 2025:
  -Alle grunnlagsvurderinger som gjelder takstgrunnlag må oppdateres mht. trafikkutvikling,grad av betaling for nullutslippskjøretøy og forventet andel nullutslippskjøretøy.
  - Effekten av å ha halv takst på E18 bommene på Griniveien og Bærumsveien utredes
  ytterligere
  -Bærum kommune tilrår at nedbetalingstid forlenges fra 15 til 20 år når endelig
  takstregime skal fastsettes
  - at det legges til grunn et mer realistisk rentenivå med en rentefot som ikke ligger høyere
  en markedsrenten
  - at det vurderes å innføre en ordning med timesregel

Saksdokumentene.