Bærum kommune har utarbeidet en gjennomgang av boformer - både med utgangspunkt i dagens situasjon og fremtiden.

I desember 2021 ble det fattet et vedtak om å gjennomføre en utredning av alternative boformer for eldre. Administrasjonen har som et ledd i oppfølgingen av vedtaket utarbeidet:

Grunnlagsdokument for utvikling av nye boformer i Bærum kommune

I forbindelse med formannskapets behandling av grunnlagsdokumentet ble følgende vedtak fattet:

  • Kommunedirektøren utarbeider en helhetlig boligtrapp i kommunen
  • Det utarbeides ulike modeller for alternative boligkonsepter i Bærum kommune.
  • Bo trygt hjemme-reformen og kommunens eiendomsstrategi legges til grunn i arbeidet
  • Det utarbeides en politisk sak om boligtilpasning og planlegging i lys av Bo trygt hjemme-reformen
  • Kommunedirektøren bes se på muligheten for å utvikle sosiale boformer, med bl.a fellesområder og møteplasser.
  • Kommunedirektøren bes se på mulighet for å pilotere sosiale boformer.
  • Kommunedirektøren bes også gjennomføre en boligundersøkelse for å kunne planlegge best mulig for bæringenes boligønsker og behov etter pensjonsalder.
  • Det bør også vurderes prosjekter innenfor vekstområdene Fornebu, Lysaker, E-18 mot Høvik og Sandvika