Bærum kommune har inngått en beredskapsavtale med NordRen AS om renovasjonstjenester. Avtalen innebærer at NordRen AS kan overta avfallsinnsamlingen umiddelbart hvis avtalen med dagens leverandør (RenoNorden AS) avvikles eller selskapet går konkurs.

Avtalen innebærer at Bærum kommune kan opprettholde en forsvarlig renovasjonstjeneste for innbyggerne inntil en mer langvarig avtale kommer på plass. Dette har vært en hovedprioritet etter at kommunen fikk kjennskap til de økonomiske utfordringene i RenoNorden AS. Avtalen er inngått etter en hasteprosedyre i samsvar med anskaffelsesregelverket.

Det er ingen avklaring på forholdet til RenoNorden AS.

Om NordRen AS

NordRen AS er et relativt nyetablert nisjeselskap som kun driver med innsamling og transport av husholdningsavfall. Innehaverne har lang og bred erfaring fra drift av kommunal renovasjon. De var sentrale i oppbygging og drift av RenoNorden AS i perioden 2000-2013. 

NordRen var en av tilbyderne i Bærum kommunes anbudskonkurranse i 2016, og ble derfor forespurt om å være ett av tre selskaper i den begrensede konkurransen kommunen måtte gjennomføre da den kritiske økonomiske situasjonen i RenoNorden AS ble kjent.