Forhandlingene om Oslopakke 3 skulle være avsluttet og resultatet formidlet til statsråd Hareide innen 21. april. Det forhandles nå på overtid.

På denne bakgrunn vedtok flertallet i Bærum formannskap (unntatt partiene MDG, Rødt og FrP) i dag følgende:

  • Det bes om at kommunedirektøren til formannskapets neste møte utreder og legger frem en sak som beskriver hvilket handlingsrom Bærum kommune kan ha for å realisere E18 helt frem til Ramstadsletta i tråd med kommunestyreflertallets vilje, dersom det ikke oppnås enighet om ny Oslopakke 3-avtale eller enighet om kun å bygge ny E18 frem til Strand.
  • Kommunedirektørens utredning bes uttrykkelig belyse kommunens adgang til å vurdere å avgi selvskyldnergaranti for bompengeselskapets låneopptak i henhold til kommuneloven § 14-19 for å sikre bygging av strekningen fra Strand til Ramstadsletta, dvs. Høviktunnelen.

I formannskapets møte understreket ordfører Lisbeth Hammer Krog at saken ikke dreier seg om at Bærum kommune skal overta ansvaret for å finansiere veiprosjektet. Det dreier seg utelukkende om å utrede muligheten for at kommunen kan støtte bompengeselskapets låneopptak med en garanti.

- Utredningen vil forhåpentligvis belyse hvilke reelle valgmuligheter kommunestyret i Bærum har til å fatte beslutninger som kan gi grunnlag for å realisere E18 helt frem til Ramstadsletta, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Ordføreren påpeker at innspillet er ment som en konstruktiv løsning fra et politisk flertall i Bærum som ønsker å sikre et prosjekt som har solid lokal forankring, både hos innbyggere, næringsliv og folkevalgte.