"Bærum kommune er sentralt plassert i hovedstadsregionen og er sterkt berørt av det nasjonale og regionale transportsystemet. Det er forventet høy befolkningsvekst i regionen, noe som gir økt transportbehov. Transportbehovet må løses på tvers av fylkes- og kommunegrenser, basert på helhetlige statlige og regionale areal- og transportplaner." Slik starter Bærum kommunes høringsuttalelse til Nasjonal transportplan for 2022 -2033.

Høringsuttalelsen ble vedtatt av Formannskapet 26. februar  og hovedpunktene er:

 • Bærum kommune anser fullføring av første etappe av E18 Lysaker – Ramstadsletta som førsteprioritet for NTP første seksårsperiode. Bærum kommune legger til grunn at E18 Vestkorridoren starter opp som forutsatt i 2020. Kommende NTP må sikre kontinuerlig fremdrift avE18 gjennom hele korridoren ved at etappe 2  – Slependen og etappe 3 Slependen – Drengsrud sikres tilstrekkelig midler til planlegging, prosjektering og gjennomføring.
 • Bærum kommune er part i byvekstavtalen for Oslo og Akershus og forventer at kommende NTP ivaretar de prosjektene som partene har fremforhandlet enighet om. For Bærum kommune er disse
  spesielt prioriterte:
  • Fornebubanen – sikre gjennomføring med sikte på åpning i 2026/27.
  • Ny sentrumstunnel for t-banen og ny Majorstua stasjon med fire spor.
  • Utvidelse av Sandvika og Lysaker stasjoner fra 4 til 6 spor.
  • Lokaltog hvert 10 min mellom Ski, Asker og Lillestrøm, mot hvert 30. eller 15. minutt i dag.
  • Ny Ringeriksbane og E16 mellom Sandvika og Hønefoss.
  • Tilrettelegging for økt sykling ved utbygging av riksveisykkelrute langs E16 og E18.
  • Realisering av tunnelløp 2 i Oslofjordforbindelsen
 • Det må avsettes midler til å bygge et sammenhengende hovedsykkelveinett. Det er behov for å bygge ut sykkelvegtilbudet uavhengig av om stat, fylke eller kommune er veieier. NTP bør gi
  insitament til helhetlig sykkelplanlegging og utbygging. Det er behov for å fullføre sykkelrutene langs Griniveien.
 • Utnytte sjøen som transportvei. Utslippsfri hurtigbåt må inngå som et element i det samlete kollektivtilbudet jfr. kommunens arbeid med å få på plass et utslippsfritt tilbud mellom Fornebu og
  Oslo.
 • Ny utvikling og gjennomføring grønn teknologi i transportsektoren blant annet ved å finne løsningsprinsipper for å utnytte eksisterende veikapasitet smartere og mer effektivt.
 • Videreutvikle rute- og billettsamarbeidet. Utvikle billettsystem slik at dagens soneinndeling blir erstattet med system som ivaretar nullvekstmål og mål om klimagassutslipp ved å gi kundene et
  kollektivtilbud som konkurrerer med biltransport. Det bør innføres en takstsone for kollektivtransporten i hele Bærum, som er felles med Oslo. Takstsonen bør også omfatter andre befolkningstette/kommuner rundt Oslo.
 • Det er viktig å fortsette den gode utviklingen av busstilbudet, basert på en videreføring av Ruters nettverksmodell i Oslo og at videre utvikling av t-banestrukturen omtales i tråd med planlagt
  utvikling i tråd med regional areal og transportplan.
 • Kolsåsbanen bør forlenges til Rykkinn. En senere forlengelse av T-banelinjer til Bærums Verk og Sandvika bør bør vurderes. 
 • Garantiordningene der fylkeskommunene må garantere for Riksveiprosjekter bes tatt opp til vurdering.  

Kommunens høringsuttalelse blir oversendt til Viken fylkeskommune, som grunnlag for deres innspill til Samferdselsdepartementet (SD) om prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033.