Kommunestyret 23. september vedtok å stille garanti på inntil 3,18 mrd. for å sikre låneopptak til ny E18.

Bærum kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for Vegfinans Viken AS, begrenset oppad til 3,18 mrd. kr for lån til finansiering av E18 Lysaker - Ramstadsletta.

Den samlede garantien for bompengeselskapets låneopptak er 15,1 mrd. kr. Garantien fordeles med 11,92 mrd. kr på Viken fylkeskommune og 3,18 mrd. kr på Bærum kommune. 

Bærum kommunes garantiansvar reduseres i takt med den faktiske nedbetalingen av Vegfinans Viken AS og prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta sin gjeld. Garantiene gis under forutsetning av hhv Kommunal- og moderniseringsdepartementets og
fylkesmannen i Oslo og Viken godkjenning etter kommuneloven § 14-19 første ledd.