Bærum kommune slutter seg til Samarbeidsavtalen for Osloregionen interkommunalt politisk råd. Ordfører Lisbeth Hammer Krog representerer Bærum i representantskapet.

Osloregionen er en frivillig samarbeidsallianse, etablert i 2005, bestående av 68 kommuner (inkludert Oslo kommune) og to fylkeskommuner (Viken og Innlandet fylkeskommuner). Oslo kommune ved Byrådslederens kontor forestår alliansens sekretariatsfunksjoner.

Sammenslutningens formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker Osloregionens posisjon som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Det vektlegges at det er formålstjenlig for Bærum å delta i Osloregionen for å ta del i den strategiske utviklingen av regionen.

Det vises også til Uttalelse fra Interkommunalt politisk råd i Asker og Bærum ved ordførerne ved Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krog om å styrke samarbeidet i hovedstadsregionen. Det legges videre  vekt på å oppfordre Viken til fortsatt deltakelse i dette samarbeidet.