Hvert år ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi ) kommuner om å bosette et bestemt et antall flyktninger det neste året. Antallet er basert på nasjonale prognoser.

Årets siste kommunestyremøte vedtak, i tråd med anmodning fra IMDi, å bosette 70 flyktninger i 2020. Av disse vil fem plasser benyttes til bosetting av enslige mindreårige, hvorav tre benyttes til bosetting av enslige mindreårige under 15 år. To av disse plassene benyttes til enslige mindreårige over 15 år.

Kommunen vil også bosette inntil 50 familiegjenforente. Familiegjenforente som bosettes utover dette vil gå til fratrekk på de ordinære bosettingene.

Bosetting er første steg i integreringsprosessen. Direktoratet peker på at rask bosetting er avgjørende for rask og god oppstart av kvalifiserings- og integreringsløpet i en kommune.De nyeste prognosene viser at det er nødvendig å bosette om lag 5 100 flyktninger i Norge i 2020. 140 er enslige mindreårige, hvorav igjen 40 er under 15 år.

I 2018 ble Bærum kommune tildelt bosettings- og integrerings-prisen. Utvikling av samarbeidsformer mellom de sentrale aktører i kommunens integreringsarbeid ble spesielt trukket frem i begrunnelsen. Prosjektet Globale Bærum, som har som mål å sikre
1 000 innvandrere i arbeid i løpet av de neste tre, årene ble også fremhevet.