Kommunen setter fortløpende alle vaksiner vi mottar, og skulle gjerne mottatt mange flere da både kommunen og fastlegene har kapasitet til å sette flere.

Vaksinenester

Kommunens største utfordring er at vi ikke mottar flere vaksiner. Vi er i dialog med myndighetene om dette. Bærum og 64 andre kommuner har også meldt til statsråden sin misnøye med den nasjonale vaksinefordelingen.

Bærum kommune ligger ikke etter

Pr 14. februar har kommunen mottatt 4704 vaksinasjonsdoser og alle dosene er satt. Kommunen er så å si ferdig med dose 1 og 2 i risikogruppe 1 (sykehjem) og det gjenstår et mindretall av dose 1 til risikogruppe 2 (85+). 

Kommunen har kapasitet til å sette langt flere doser enn det som er mottatt. Vaksinasjonssenteret er åpnet og kan mangedoble antall vaksinasjoner i løpet av en uke. Utfordringen nå er vaksineleveransene.

Kommunene har ikke fått vaksiner på likt

27. desember ble den første Covid 19 vaksinen satt på et sykehjem i Oslo. Da hadde Oslo og 6 andre østlandskommuner (Stange, Hamar, Ringsaker, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler) mottatt til sammen 9750 doser. Disse kommunene har siden hatt et forsprang på andre kommuner.

Fra uke 1 begynte vaksinefordelingen til landet for øvrig.  Folkehelseinstituttet opplyser at de fordeler vaksine til kommunene på bakgrunn av innbyggertall og antall personer i risikogruppene. Bærum kommune mottok sin første leveranse 4. januar og alle dosene ble satt samme uke. Bærum har fortløpende satt alle mottatte doser samme uke som de er ankommet kommunen.

Under følger en oversikt over vaksineleveranser til Bærum og sammenliknbare kommuner.

Oversikten er hentet fra FHI  og er oppdatert 10. februar 2021. Vedlagt notatet er en full oversikt over alle kommuner i Norge.

Merk at oversikten begynner i uke 1 og ikke tar opp i seg forfordelingen som ble gitt til 7 kommuner i romjulen. Dog vil dose 1 gitt i romjulen nødvendigvis få følger for fordeling da dose 2 må sikres til disse kommunene 3 uker etter. Antall uke 8 er ikke endelig bekreftet til kommunen.

Oversikt vaksine

Er fordelingen skjev og hva kan gjøres med dette?

I tillegg til at et fåtall kommuner ble forfordelt i første runde, vil kommunene kunne ha ulike befolkningsprofiler. For eksempel vet vi at Oslo har en relativ ung befolkning og andelsvis færre eldre i gruppe 2 enn omkringliggende kommuner. Fordelingstabellen over viser også at det er forskjeller fra uke til uke. For eksempel er Drammen og Fredrikstad tildelt like mange doser i uke 2 (47 hetteglass), mens det skiller mye mellom dem i uke 6 hvor Drammen får 126 hetteglass og Fredrikstad får 154 hetteglass. Samlet sett vil disse faktorene kunne bety at det er litt rykk og napp på fremdriften mellom kommunene.

Bærum har i tett dialog med FHI påpekt at noen kommuner tilsynelatende ligger foran i løypa og bedt om at skjevheten jevnes ut. Det er god kapasitet til å sette flere vaksiner i Bærum. Kommunen har ikke fått tilbakemelding på sin henvendelse.

Mange kommuner, herunder Bærum, har samlet løftet behovet for en annen fordeling enn den som skjer i dag. Kommunedirektøren er kjent med at det varsles ny vaksinestrategi innen 2 uker, men kjenner ikke detaljene i denne.

Status i Bærum

Per søndag 14. februar, uke 6, har Bærum kommune mottatt 4 704 doser og alle er satt. Kommunen har prioritert å vaksinere beboere både i ordinære sykehjem og i tillegg omsorgsboliger med døgnbasert omsorg for eldre.

Bærum kommune har 3 798 innbyggere i risikogruppe 2 (85 år og eldre). Av disse er 2 744 personer utenfor sykehjem og omsorgsboliger for eldre. Det vil være noen innbyggere som ikke ønsker vaksinen.

Fastlegene har pr uke 6 vaksinert 1434 innbyggere i risikogruppe 2 og det er planlagt ytterligere 78 vaksiner i uke 7. I uke 7 er det alt innkalt 648 i gruppe 2 til vaksinesenteret og i tillegg skal 36 doser settes av mobilt vaksineteam til hjemmeboende. Det er noen som takker nei, men ikke mange. Det vil gjenstå i underkant av 500 som vil bli tilbudt time fra uke 8.

Fastleger vil når det er doser tilgjengelig i hetteglasset vaksinere noen listepasienter som kommer i neste risikogruppe for å unngå at vaksiner går til spille. Dette har også andre kommuner gjort.

Kritisk helsepersonell

20 % av vaksinene settes av til kritisk helsepersonell med pasientkontakt. Et unntak har vært 8 vaksiner til datateknikere, og disse dosene ble satt etter en prioriteringsliste, hvor legevakt, sykehjem og omsorgsboliger har øverste prioritet.

Ved planlegging av vaksinering, kan det være mange variabler som fører til at oppsatt plan må avvikes; en person kan ha blitt syk, gått bort, har ombestemt seg eller vil ikke ha vaksine osv.

Opptrukne vaksinedoser bør ikke transporteres og da er det viktig at ingen doser går til spille. I de tilfellene det er vaksinedoser til overs, og vaksineteamet er på et sykehjem eller i en omsorgsbolig, vil disse bli satt på personalet. Dette etter omforent forståelse med Folkehelseinstituttet. Av alle vaksiner satt i kommunens regi uke 4-6 utgjør dette 50 doser. Når disse først er satt, binder det tilsvarende antall vaksiner ved fordeling av dose 2. Over tid har dette ført til at samlet andel dose 1 og 2 av totalt antall doser til kommunen, har vært over 20%. Dette blir justert ned igjen og jevnes ut ved fremtidige leveranser. I Uke 7 settes det ingen dose 1 av de leverte Pfizer vaksinene til kritisk helsepersonell.

Vi vet at myndighetene har varslet en ny vaksinefordelingsstrategi innen kort tid. Vi kjenner ikke innholdet i denne, men ser frem til å kunne motta flere vaksiner.