Formannskapet 10. juni går inn for at Bærum kommune innfører nasjonal løsning for fritidskort så snart det foreligger.

Kommunestyret vedtok i forbindelse med handlingsprogrammet for inneværende år, en løsning med fritidskort eller -app. Under arbeidet er det blir klart at det på nasjonalt nivå arbeides med en slik løsning. Det er derfor naturlig at Bærum kommune slutter seg til den.

Regjeringen har igangsatt et pilotprosjekt knyttet til et fritidskort
som skal dekke deltakeravgifter til fritidsaktiviteter for barn i alderen 6 – 18 år. Fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter. Målet er at flere barn og unge skal delta i fritidsaktiviteter. Det er satt av 60 millioner kroner til arbeidet. o

Bærum kommunes fritidsstipend er nevnt i forarbeidene som en
av flere eksempler på gode eksisterende løsninger for å sikre barn og unge tilgang til fritidsaktiviteter. Bærum kommune viderefører denne ordningen.