Byvekstavtalene er politisk forpliktende og langsiktige avtaler mellom stat, fylker og kommuner som skal bidra til at vi for å lykkes med å utvikle transportløsninger og arealbruk som gir god framkommelighet og godt bymiljø.

 Målet er transportløsninger som sikrer innbyggerne bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektiv, sykkel og gange.

Bærum kommune er for første gang invitert til å delta i byvekstavtalen for hovedstadsregionen sammen med Oslo, Skedsmo og Oppegård kommune samt Akershus fylkeskommune.

- Jeg er svært tilfreds med at Bærum er inkludert i avtalen. Bærums utfordringer er både lokale, regionale og nasjonale, og det har ikke vært tilferdsstillende å sitte på sidelinjen i iaktta at Oslo og Akershus fylkeskommune avgjør saker som angår oss, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- De store areal og transportutfordringene kan ikke løses av enkeltaktører alene. Et velfungerende hovedstadsområde er viktig både for de som bor der, næringslivet og landet som helhet. Derfor er det viktig at de store kommunene er med i avtalen.

Byvekstavtalene skal sikre at det er bedre samordning mellom boligutvikling, areal og transport.

Se pressemelding fra KMD.