Bærum kommunes høringsuttalelse til Strømnettutvalgets utredning NOU 2022: 6 - Nett i tide - om utvikling av strømnettet.

Et enstemmig Formannskap 21. september fattet følgende vedtak til høringsuttalelse: 

  1. Bærum kommune mener prinsipielt at kabling skal vurderes ikke kun som unntakstilfelle, men som reelt alternativt i alle områder der kabel vil redusere samlet belastningene for bebyggelse og nærmiljø i forhold til luftsspenn. Dette må gjelde også for 300 og 420 kV høyspentledninger som går gjennom og over områder med høy befolkningstetthet. Prinsippet skal gjelde for anlegg som skal rehabiliteres/utvides og for nye anlegg. Valg av løsning skal gjøres ut fra en helhetlig samfunnsøkonomisk vurdering. Valgt løsning finansieres som hovedregel over nettleien.
  2. Bærum kommune støtter forslaget om presisering at kabling kan vurderes der dette kan finansieres av nyttehavere. Presiseringen bør gis et tillegg knyttet til at nyttehaverbidrag kan utgjøre en del av finansieringen. Dette kan gjøres gjennom presisering «kabling er med finansiert helt eller delvis av nyttehavere …»
  3. Bærum kommune støtter at det bør utarbeides bedre veiledere for hvordan samfunnsøkonomiske analyser skal utføres, men vil påpeke at utvalget her beskriver en for snever innramming av hva dette skal omfatte. Samfunnsøkonomiske analyser for
    nettkonsesjoner bør følge samme faglige kriterier som tilsvarende analyser i transportsektoren har.
  4. Bærum kommune vil påpeke at det er en svakhet at utvalget ikke utreder nærmere modeller for å kunne innhente grunneierbidrag knyttet til medfinansiering av kabelalternativer. Bærum kommune viser til pågående lovarbeidet om endringer i Plan og bygningsloven og ber departementet vurdere om områdemodellen kan utvides til også å omfatte private kostnadsbidrag for omlegging av elektrisk anlegg.
  5. Bærum kommune vil også anbefaler OED å se nærmere på det «Fornebumodellen» for avtale baserte grunneierbidrag til store infrastrukturtiltak.