Bærum kommune hever kontrakten og anmelder Vitalegruppen AS. Vitalegruppen har siden 2012 levert heldøgns helse- og omsorgstjenester til Bærum kommune. Bakgrunnen for anmeldelsen er mistanke om økonomisk svindel og bedrageri. Dette er avdekket i en granskningsrapport utført av revisjonsfirmaet BDO, på oppdrag fra Bærum kommune.

Omfattende kontraktbrudd

Bærum kommune kjøper i dag tjenester til ni ressurskrevende brukere i omsorgsboliger med en samlet utbetaling på 45 millioner kroner i 2016. Rapporten «Leverandørkontroll Vitalegruppen AS» avdekker flere kontrakts- og lovbrudd. Det er blant annet påvist manglende fremvisning av politiattest, vesentlige brudd på arbeidstidsbestemmelser, overfakturering og avvik med hensyn til bemanning og kompetansekrav. På bakgrunn av funnene i rapporten varsler kommunen Helsetilsynet, og ber de om å vurdere tilsynssak mot Vitalegruppen AS.

– Overtredelsene er så grove at kommunen med umiddelbar virkning opphever kontrakten og anmelder forholdene, sier kommunalsjef for pleie og omsorg, Morten Svarverud.

Hensynet til brukerne
Bærum kommune har i løpet av granskningsperioden gjennomført flere ekstraordinære tilsyn hos de ni brukerne som mottar pleie- og omsorgstjenester. Kommunens tilsyn konkluderer med at brukerne har det bra i omsorgsboligene.

– Vi arbeider nå med å finne tilbud som ivaretar den enkelte bruker på best mulig måte. Overføring til ny bolig med individuelt tilpasset tilbud, vil skje over en viss tid av hensyn til den enkelte bruker. Pårørende er informert om rapporten og kommunens oppfølging, sier Svarverud.

Kontinuerlig oppfølging
– Vi har tett og systematisk oppfølging av eksterne leverandører for omsorgstjenester. Men er avhengig av redelighet og seriøsitet hos våre leverandører, da vi ikke har anledning til å overvåke tjenestene i brukerens bolig. En leverandør har misbrukt tilliten slår Svarverud fast.  Han understreker at kommunen selvfølgelig vil gjennomgå rutinene på nytt for å se om det er mer som kan gjøres for at slike tillitsbrudd kan unngås i fremtiden.

 

Se rapporten: Leverandørkontroll Vitalegruppen AS.

Pressemelding fra Bærum kommune 21. mars 2017.