Folkehelseundersøkelsen 2021 i Viken ble offentliggjort 22, mars 2022.

Den viser at bæringene trives i nærmiljøet sitt. Hele 81,1 pst svarer at de trives, og tilsvarende tall for Viken er 74,1 pst. Bæringene skårer høyt, sammenlignet med hele Viken, på kulturtilbud, nærhet til natur- og friluftsområder og andre viktige verdier for livsutfoldelse. Undersøkelsen viser også at det er en klar sammenheng mellom tilgang til fasiliteter og hvor fornøyd en er med livet.

- Undersøkelsen bekrefter at Bæringene har det godt, har god helse og gode muligheter for aktivitet og utfoldelse, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. I tillegg benytter bæringene i stor grad de mulighetene som finnes i kommunen.

- Det er svært inspirerende å se at bæringene har høyere grad av stedstilhørighet enn gjennomsnittet i Viken. Det samme gjelder trygghet i nærmiljøet, sier ordføreren.

God generell helsesituasjon

Bæringene melder om god helsesituasjon - 79,9 prosent av Bæringene svarer at de har god helse, mot 72,1 i Viken som helhet. Generelt ser vi at innbyggere med høy utdanning skårer bedre, enn innbyggere med lav utdanning. Bæringene melder om positive følelser de siste 7 dager, og ligger lavere på andel med psykiske plager enn Viken-innbyggerne generelt.

Høy alkoholbruk

Bæringene skiller seg ut med høy alkoholbruk, spesielt gjelder dette menn. 41,5 av bæringene oppgir at de drikker alkohol mer enn to ganger i uken. Dette er betydelig høyere enn gjennomsnittet i Viken.

- Disse tallene må vi ta på alvor og nøye vurdere hvilke tiltak som bør settes inn, sier kommunalsjef Helse og Sosial, Grete Syrdal. Vi har mottatt viktig og tverrfaglig informasjon om hvordan innbyggerne opplever sin situasjon. Vi har fått kunnskaper som påvirker både individuelle og sosiale faktorer.

Om undersøkelsen

Nærmere 110 000 innbyggere i Viken besvarte undersøkelsen. 40,9 prosent av bæringene besvarte undersøkelsen – noe som er et høyt antall i en av de største folkehelseundersøkelsene som er gjennomført noen gang.