Bærum kommune har nå fått Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak om Avtjerna.

Den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 er nå vedtatt.

- Viktig og gledelig beslutning er fattet i KMD i dag. Det betyr kortere reisetid til Hønefoss og Bergen og det binder Ringeriksregionen nærmere Sandvika og Bærum. Vi har arbeidsplasser med dagpendlere som vil oppleve en langt kortere reisevei, det er viktig for bedriftene våre, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Bærum ressursbank

Utbyggingen genererer mye steinmasse og  overskudds-massene er en utnyttbar ressurs med flere bruksområder. De massene som er egnet til byggeråstoff, er planlagt brukt til veg og bane og til opparbeidelse av og bearbeiding i regi av Bærum ressursbank på Avtjerna.  

- Det er positivt at det åpnes opp for en ressursbank av masser  på Avtjerna. Dette er helt i tråd med de ønsker vi som kommune har hatt lenge, slår ordføreren fast.

- Departementet understreker at massehåndteringen ikke må ødelegge for fremtidige muligheter for boligbygging på Avtjerna. Det skal sikres en mulighet for etterbruk til utbyggingsformål. Dette har vært viktige innspill fra Bærum kommune som jeg nå oppfatter er hensyntatt.

Massehåndteringen på Avtjerna må legges opp slik at den kan muliggjøre en fremtidig utbygging, skriver departementet i sitt vedtak. Departementet mener imidlertid at det er for tidlig å ta stilling til framtidig reguleringsformål for den delen av disse områdene som inngår massehåndteringen. Derfor går de inn for å regulere disse områdene til landbruks-, natur- og friluftsformål.

- Trist at det ikke er mulig å få til en stasjon på Avtjerna, selv om akkurat den beslutningen ble fattet på et tidligere tidspunkt, sier Lisbeth Hammer Krog.

Les KMDs vedtak.