Foreldre som er usikre etter funn av asbestholdig materiale ved Snarøya skole oppfordres til å kontakte kontakte sin fastlege eller kommuneoverlegen på telefon 67 50 32 00. Kommunen vil invitere til informasjonsmøte ved skolestart.

I forbindelse med  byggarbeider er det avdekket alvorlige feil og avvik på oppbevaring av asbestholdig materiale. Asbestholdig materiale skal låses inn, og det er ikke forsvarlig at det ligger utendørs uten vakt. En  del av byggegjerdet har ikke tilfredsstilt forskriftsmessige krav, slik at barn kunne klatre over. Begge feilene er nå håndtert og asbestplatene er lagret forsvarlig.

Kommunen vil invitere til et åpent informasjonsmøte etter skolestart i august om rehabiliteringsprosjektet/oppgradering av Snarøya skole generelt. Det vil orienteres spesielt om hvordan asbest har vært håndtert i prosjektet, og hvordan brannsikkerhet ved skolen ivaretas. Dag og tid vil bli avklart tidlig i august.

Kommunen  følger opp saken. Det betyr at kommunen kvalitetssikrer og følger opp at nødvendige tiltak er og blir igangsatt.

Saken er meldt til Arbeidstilsynet, og Miljørettet helsevern i kommunen er varslet. I følge kommuneoverlege Franz Leonard Nilsen er kortvarig eksponering for asbest ikke helsefarlig, men bør selvfølgelig unngås.

Foreldre som er usikre bes kontakte sin fastlege, eller alternativt kommuneoverlege Franz Leonard Nilsen på telefon 952 58 670.