Kommunedirektøren redegjør her kort for det foreløpige årsregnskapet med tilhørende resultat. 

Årsregnskapet for 2021 vil bli fremmet for politisk behandling etter at revisjonsberetningen foreligger. I forbindelse med den politiske behandlingen vil også årsrapporten foreligge, som redegjør for driften og aktiviteter for øvrig i året som gikk.

Fristen for avleggelse av revisjonsberetningen er 15. april. Det tas forbehold om at det kan bli endringer etter revisjonens gjennomgang av årsregnskapet.  

 

DRIFTSBUDSJETT 
Mill.kr. 
Rev. Budsjett 
2021 

Regnskap 
2021 

Differanse 
2021 

Driftsinntekter  

-11 850,1 

-12 540,8 

690,7 

Driftsutgifter 

11 115,1 

11 331,1 

-216,0 

Brutto driftsresultat 

-735,0 

-1 209,6 

474,7 

Netto finansutgifter 

487,3 

284,8 

202,5 

Netto driftsresultat 

-247,7 

-924,8 

677,2 

Overført investeringsbudsjettet 

669,3 

497,5 

171,8 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 

-181,5 

26,0 

-207,4 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 

-240,1 

401,4 

-641,5 

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 

0,0 

0,0 

0,0 

Driftsregnskapet er gjort opp med et resultat lik null i henhold til ny kommunelov.

  • 498 millioner kroner foreslås overført fra driften til egenkapitalfinansiering av investeringene for å oppfylle målsettingen om at ikke-rentable investeringene skal finansieres med 50 prosent egenkapital.
  • 26 mill. er avsatt til bundne driftsfond og 401 mill. til disposisjonsfond.

Driftsresultat 

  • Brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter og justert for avskrivninger som ikke har resultateffekt) er 1 210 mill. Dette er 475 mill. høyere enn revidert budsjett per Økonomimelding II 2021. 
  • Netto driftsresultat (brutto driftsresultat minus netto finansutgifter) er 925 mill. Dette er 677 mill. høyere enn revidert budsjett. 

Resultatgraden (netto driftsresultat som andel av sum driftsinntekter) er 7,4 prosent mot 2,1 prosent som var forutsatt i revidert budsjett. Dette er høyere enn kommunens mål på 4 prosent (minimum 3 prosent). 

Hovedårsakene til det gode resultatet

  • Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble 292 mill. høyere enn revidert budsjett. Skatteinngangen ble 376 mill. høyere enn budsjettert og 1 260 mill. høyere enn i 2020.  Rammetilskuddet ble 85 mill. lavere på grunn av høyere skatteutjevning. 
  • Netto finansutgifter ble 203 mill. lavere enn revidert budsjett, som i hovedsak skyldes avkastningen fra forvaltningsfondet. 
  • Forvaltningsfondets regnskapsmessige resultat ble 263 mill., som er 175 mill. høyere enn budsjettert. Avkastningen var 9,3 prosent og fondets verdi ved utgangen av 2021 var 3,1 milliarder kroner.