Årsregnskapet 2020 - resultatet bedre enn forventet. Bærum kommune oppnådde et netto driftsresultat på 679 millioner kroner, som er 442 mill. høyere enn budsjettert. Dette gir en resultatgrad på 5,9 prosent, som er godt over målsettingen på 4 prosent.

Resultatet er bedre enn forventet i et år med stor økonomisk usikkerhet på grunn av pandemien. Resultatet for 2020 bærer preg av at mange aktiviteter ble satt på vent og mange utviklingsaktiviteter ble nedprioritert, noe som har ført til et mindreforbruk på 112 mill. Videre ble lønnsveksten om lag 300 mill. lavere enn det som var lagt til grunn. Det har vært god avkastning i forvaltningsfondet, 8,1 pst eller 210 mill.

– Bærum kommune har en solid økonomi, med positiv resultatgrad og solide fond. Imidlertid viser også årets resultat at veksten i utgiftene er sterkere enn veksten i inntektene. Dette, sammen med et høyt investeringsnivå, og svakere skatteinngang, understreker behovet for endring- og omstilling, sier kommunedirektør Geir B. Aga. – Vi må sikre harmonisering av fremtidige utgifter og fremtidige inntekter, selv om økonomien på kort sikt fremstår solid.

Lavere skatteinntekter

Bærum er tradisjonelt en skattesterk kommune med gjennomsnittlig årlig skattevekst på 5,2 prosent. Som følge av pandemien er skatteinngangen redusert med hele 4,4 pst, som er 300 mill. lavere enn i 2019. Lavere skatteinntekter skyldes i stor grad høyere ledighet og lavere lønnsvekst som følge av pandemien. Landet for øvrig hadde en vekst på 0,7 pst. I 2020.

De siste 10 årene har gjennomsnittlig årlig skattevekst vært på 5,2 prosent. Årlig vekst har variert fra nivåer over 16 prosent (2016) til -4,4 prosent (2020).

Høy gjennomføring på investeringer

Det har vært høy investeringsaktivitet tilsvarende 2,6 mrd.  – Dette tilsvarer en gjennomføringsgrad på 82 prosent, noe som er imponerende i et år preget av pandemien. sier kommunedirektøren. - Bærum bygger for fremtidsrettede tjenester for innbyggere i alle aldre, legger han til.

Flere større investeringsprosjekter ble sluttført i2020, som: Carpe Diem demenslandsby, Lindelia sykehjem, Levre barneskole og Jarenga barnehage. Andre større prosjekter i 2020 er Bekkestua ungdomsskole, Treklang – Oksenøya senter, svømmeanlegg og friidrettsstadion på Rud.

Covid-19 og økonomien

Den beregnede effekten av Covid-19-pandemien på kommunens samlede økonomi viser en netto merutgift på om lag 95 mill.  Regjeringen har kompensert kommunen for merutgifter og mindreinntekter tilsvarende 320 mill.

Se mer informasjon om årsregnskapet i Årsrapport for Bærum kommune.