Kommunestyret 2. mai behandlet Årsrapport 2017, samt regnskap og finansrapport.

 I forbindelse med behandlingen ble følgende vedtak fattet:

  1. Årsrapporten for 2017 tas til orientering.

  2. Regnskapsresultatet på 226,9 millioner kroner avsettes slik:
    - 50,0 millioner kroner til skattereguleringsfond
    - 176,9 millioner kroner til investeringsfond