Kommuneplanens arealdel 2017- 35 ble vedtatt av Kommunestyret 04.04.2018.

Kommuneplanens arealdel har vært gjennom en omfattende behandling og høring. Arealdelen med tilhørende planbeskrivelse (dok 3747734), plankart (dok 3747431), og bestemmelser/retningslinjer (dok 3747451), samt saker i tilleggshøringen (dok 33249) ble vedtatt med endringer/tillegg som fremkommer av behandlingen. 

Nye områder for boligbebyggelse og tjenesteyting på Østre Jong/Bjørnegård ble unntatt inntil innsigelser er avklart. Det samme gjelder områder for ny boligbebyggelse på Avtjerna. 

Se nærmere om saken her. 

Voteringsgrunnlaget.