Handlingsprogram 2019–2022: Planlagte investeringer de neste fire årene er på om lag 10 milliarder kroner.

Planlagte investeringer de neste fire årene er på om lag 10 milliarder kr. Investeringer i IT og digitalisering utgjør hele 700 millioner kr i perioden. Rådmannen foreslår 650 mill. kr til formuesbevaring og vedlikehold i perioden 2019–2022.

Grunnskole

Samlede investeringer til grunnskolen i Bærum er 1,4 mrd. kr i perioden 2019–2022. Følgende skoleprosjekter vil ferdigstilles i perioden 2019–2022: Bekkestua barneskole – ny 4-parallell (2019), Emma Hjorth skole– utvidelse 3-parallell (2020), Levre barneskole – ny 4-parallell (2020), Bekkestua ungdomsskole – utvidelse til 10-parallell (2021), Oksenøya barneskole – ny 5-parallell (2022), Hosletoppen – rehabilitering (politisk sak om skolene i Østre Bærum er under arbeid).

Barnehage

Samlede investeringer til barnehagene i Bærum er 400 mill. kr. Følgende barnehageprosjekter vil ferdigstilles i perioden 2019–2022: Jarenga barnehage – 160 plasser (2020), Fornebu Oksenøya – barnehage 300 plasser (2022), ny barnehage for 200 barn planlegges i opptaksområdet Sandvika og Tanum for å møte økt behov på grunn av boligbygging (2022).

Pleie og omsorg

Samlede investeringer innenfor Pleie og omsorg er om lag 1 mrd. kr. Følgende prosjekter innenfor Bistand og omsorgsområdet vil ferdigstilles i perioden 2019–2022: Asker og Bærum krisesenter – ombygging (2020), Lindelia bo- og behandlingssenter (2020), Carpe Diem demenslandsby (2020).

Omsorgs- og velferdsboliger

Samlede investeringer til omsorgsboliger for eldre er 280 mill. kr. Det er en omfattende satsing på omsorgsboliger for mennesker med psykisk utviklingshemming og de samlede investeringer er 620 millioner i perioden 2019–2022.

Samlede investeringer til velferdsboliger er 461 mill. kr.

Kultur og Idrett

Innenfor kultur og idrett er Nadderud stadion, friidrettsanlegg og svømmehall på Rud de største enkeltstående prosjekter i perioden 2019–2022. Kulturanleggsplanen er en del av kulturmeldingen med løpende bevilgning på 2 mill. kr per år.

I tillegg er det en rekke store og små prosjekter innenfor kirken, fysisk planlegging, natur og nærmiljø, og samferdsel, tilsvarende 8–900 mill. kr.