I 2030 er direkte klimagassutslipp i Bærum redusert med 65 % eller mer i forhold til 2009. I 2050 er Bærum er et lavutslippssamfunn.

Kommunestyret 23. juni 2021 behandlet revidert Klimastrategi 2030 og vedtok ambisiøse klimamål for Bærum.

Revidert Klimastrategi 2030 er en videreføring av strategien som ble vedtatt i 2018.  Den reviderte strategien inkluderer også indirekte klimagassutslipp, og ikke bare direkte utslipp som i 2018-strategien.

De tre hovedmålene i strategien er:

  • I 2030 er direkte klimagassutslipp i Bærum redusert med 65 prosent eller mer i forhold til 2009. I 2050 er Bærum er et lavutslippssamfunn.
  • I 2030 er Bærum etablert som en foregangskommune innen sirkulærøkonomi. I 2030 har Bærum redusert indirekte klimagassutslipp og bidratt til langsiktig karbonlagring i
    naturområder.
  • I 2027 er Fornebu etablert som et nullutslippsområde.

En forutsetning for å nå målene er  utvikling og gjennomføring av nye tiltak. Klimabudsjettet vil som en del av den årlige budsjett- og
økonomiplanprosessen bidra til prioritering av tiltak som gir tilstrekkelig klimaeffekt for å nå målene. 

Les mer om klimastrategien.