Budstikka 16. august 2017 omtaler kommunens administrasjons- kostnader. – Administrasjonskostnader er i dag i liten grad sammenlignbare kommuner i mellom, sier kommunaldirektør Kristin W. Wieland.

Det er særlig to forhold som gjør administrasjonskostnader  vanskelig å sammenligne mellom kommuner:
  1. Regnskapspraksis er ulik mellom kommunene
    Kommunene har ulik praksis for kostnadsføring av administrasjonskostnader, dvs. hvilke administrative utgifter som belastes tjenesteområdene (skole, barnehager, pleie og omsorg) og hvilke som føres som administrasjonskostnader. Oslo kommune la om sin regnskapspraksis i 2013, og reduserte gjennom dette sine administrative utgifter fra 5700 kroner per innbygger til 2300 kroner per innbygger på et år. Bærum var i fjor  den av ASSS-kommunene (de 10 største) som fordelte lavest andel av de administrative utgifter videre til tjenesteområdene i kommunen. Dermed fremstår Bærums tjenester relativt sett mer effektive – og administrasjonskostnadene fremstår høyere.

    KS har igangsatt et arbeid for at føring av administrative utgifter  i større grad enn i dag blir sammenlignbare kommunene i mellom.
  2. Organiseringen av kommunens virksomhet påvirker kommunens regnskap.
    Administrasjonskostnadene påvirkes selskapsorganisering og om tjenester drives internt eller kjøpes i markedet. I Bærum har man valgt å ha  interne funksjoner på en del områder,  for eksempel juridisk rådgiving (Kommuneadvokaten) og rådgiving på strategi og utvikling. Dette vurderes totalt sett som kostnadseffektivt for kommunen. Hittil har dette i stor grad blitt ført som administrasjonskost. I kommuner der advokat- og konsulenttjenester i større grad anskaffes i markedet, kostnadsføres utgiftene i stedet ved det tjenesteområdet som benytter dem.

Omstilling og digitalisering

– Langt viktigere enn regnskapspraksis er det å ha fokus på de reelle kostnadene. Her har Bærum svært høye ambisjoner. I disse dager iverksettes en helt ny organisering av stab/støtte-tjenester på tvers av kommunen, sier Wieland.

Gjennom samordning og digitalisering vil Bærum frem mot 2020 redusere kostnadene med 25 mill kroner årlig ved å spare inn 1 av 3 årsverk som tidligere ble brukt til oppgaver som lønn, regnskap og HR.  

I tillegg pågår det omfattende program for arealeffektivisering av kommunens kontorbygg. Rådhuset i Sandvika bygges om allerede i høst for å gi rom for 70 flere arbeidsplasser.

Fokus på samlet effektivitet

– Det aller viktigste er å se på hvor effektiv kommunen totalt sett er. Eksempelvis vil satsing på innovasjon og teknologi gjøre kommunen som helhet mer effektiv, selv om det isolert sett kan medvirke til å øke de administrative kostnadene, sier Wieland.

Senest i fjor ble Bærum på basis av 3 ulike undersøkelser samlet vurdert til å ha landets mest effektive tjenester:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/produksjonsindeks2/id2507960/