Formannskapet 6. mars fattet vedtak om at Bærum kommune selger sin eierandel i Meglergården, og kjøper tilbake 12 omsorgsoliger til mennesker med utviklingshemmede - inkludert arealer til fellesareal/personalrom og parkeringsplasser.

Sameiet Gamle Ringeriksvei 43, gnr/bnr 19/131, «Meglergården», består av tre seksjoner. Bærum kommune er eier av seksjon 1 som utgjør en andel på 37,1 % av eiendommen.  Seksjon 1 benyttes i dag som helsestasjon og helsestasjonen skal flytte til Bærumsveien 207 sommeren 2018.

Behovsanalysen viser at det i perioden 2018 – 2033 må etableres 20 nye omsorgsleiligheter per år. Anskaffelsen av boligene er etter ny modell, hvor kommunen har søkt partnerskap med privat aktør innenfor boligutvikling. Målet er å fremskaffe omsorgsboliger som legger til rette for integrering og normalisering for målgruppen, valgfrihet eie/leie, mottak av investeringstilskudd fra Husbanken, justeringsrett for merverdiavgift og ivaretar lov om offentlig anskaffelse.

Kommunen har vært i tett dialog med Husbanken, som har gitt tilbakemelding på at kommunen vil få innvilget investeringstilskudd for 12 omsorgsboliger. Husbanken har godkjent prosjektet med plantegninger. Husbanken er positiv til modellen som kommunen har utredet, og ønsker at flere kommuner i Norge tar modellen i bruk for anskaffelse av omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming.